Reklama

  Najbliższe wydarzenia

  Brak wydarzeń

  Statut fundacji

   

  STATUT FUNDACJI

  POWRÓT DO MARZEŃ”


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.

  Fundacja pod nazwą „Powrót do marzeń” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Józefę Pazdyk córka Antoniego i Haliny, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie za numerem repertorium A nr 5486/2010 z dnia 29 grudnia 2010 działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statusu.

  § 2

  Fundacja ma osobowość prawną.

  § 3

  Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin.

  § 4

  Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

  § 5

  1. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.

  § 6

  1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie, a także przystępować do innych fundacji.

  § 7

  Czas działania Fundacji jest nieokreślony

  § 8

  Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


  II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

  § 9

  Fundacja została powołana w celach:

  1. wsparcie merytoryczne i finansowe dla małych dzieci, które wykazują opóźnienie rozwoju psycho-motorycznego,
  2. wsparcie psychologiczne dla rodzin dzieci z opóźnieniem rozwoju psycho-motorycznego,
  3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z opóźnieniem rozwoju psycho-motorycznego oraz instytucjami zainteresowanymi problematyką występowania opóźnień rozwojowych u małych dzieci,
  4. wsparcie dla idei tworzenia rodzinnych domów dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z opóźnieniem rozwoju.

  § 10

  Fundacja realizuje swe cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:

  1. inicjowanie, ułatwianie kontaktów rodziców poprzez tworzenie grup wsparcia,
  2. współpracę z placówkami opieki medycznej na całym świecie
  3. organizowanie wyjazdów pacjentów, organizowanie i finansowanie konsultacji medycznych w ww. placówkach
  4. organizowanie wyjazdów (turnusów) rehabilitacyjnych dla osób wymienionych w § 9
  5. wsparcie prowadzenia punktu przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z opóźnieniem rozwoju
  6. pomoc finansową, rzeczową i prawną na potrzeby osób wymienionych w § 9
  7. prowadzenie działalności wydawniczej, drukowanie poradników dla rodziców, itp.
  8. tłumaczenie publikacji obcojęzycznych
  9. organizowanie akcji, spotkań, prelekcji, wystaw koncertów oraz innych na rzecz promocji problematyki opóźnienia rozwoju małych dzieci
  10. organizowanie prelekcji, szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań dyskusyjnych
  11. współpraca z pokrewnymi organizacjami
  12. inne działania realizujące cele statutowe

  § 11

  1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami


  III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

  § 12

  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł (słownie jeden tysiąc zł)

  § 13

  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem

  § 14

  Dochody Fundacji pochodzą z:

  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. subwencji osób prawnych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. dochodów z działalności gospodarczej fundacj


  § 15

  Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

  § 16

  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

  § 17

  Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000. zł (słownie dziesięć tysięcy zł) lub - gdy chodzi o osoby zagraniczne – 4.000 euro (słownie cztery tysiące euro), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

  § 18

  Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.


  IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

  § 19

  1. Organami Fundacji są:

  a. Rada Fundacji

  b. Zarząd Fundacji

  c. Komisja Rewizyjna

  2. Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pracę tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

  3. Nie można łączyć funkcji członka Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji.

  4. Z zastrzeżeniem uregulowań §24, §33, § 36, § 39 § 42 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danego organy.

  W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.


  Rada Fundacji

  § 20

  1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
  2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 5 osób.
  3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje fundator
  4. Warunkiem powołania do rady jest uzyskanie pisemnej zgody kandydata
  5. Złożenie pisemnej rezygnacji jest równoznaczne z odwołaniem członka Rady Fundacji.
  6. W skład Rady Fundacji mogą wejść fundator Fundacji.

  § 21

  Do Rady Fundacji należy:

  1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
  2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania,
  4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  5. ustalenie liczebności Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
  7. ustanowienie organizacji wewnętrznej Zarządu,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzieleniu mu absolutorium,
  9. zatwierdzenie wysokości wynagrodzeń pracowników biura Fundacji

  § 22

  Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

  § 23

  Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady Fundacji lub w jego zastępstwie przez Wiceprzewodniczącego, nie rzadziej niż raz w roku.

  W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

  § 24

  Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest w ramach quorum obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady.

  § 25

  1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
  2. Bezwzględnej większości głosów, tj. większości głosów oddanych „za” nad głosami „przeciw” i „wstrzymującymi się”, wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu.

  § 26

  1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
  2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.


  Zarząd Fundacji

  § 27

  1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, składa się od 1 do 5 osób i jest powoływany na okres 5 lat przez Radę Fundacji.
  2. Członkostwo zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

  § 28

  Pracami Zarządu kieruje Prezes, powoływany przez Radę Fundacji.

  § 29

  W przypadku zarządu wieloosobowego prezes z grona osób tworzących zarząd wyznacza wiceprezesów

  § 30

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
  2. Zarząd działa wg regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji

  § 31

  Zarząd Fundacji:

  1. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
  2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  5. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
  6. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
  7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
  8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
  9. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,

  § 32

  W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes

  § 33

  W przypadku zarządu wieloosobowego dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest w ramach quorum obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady.

  § 34

  Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu

  § 35

  1. Członkowie zarządu mogą pozostawać z fundacją w stosunku pracy
  2. Wynagrodzenie członków zarządu określa uchwałą Rada Fundacji
  3. Warunki pracy i płacy pracowników biura fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji


  V. ZMIANA STATUTU

  § 36

  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w tym przy obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady.


  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 37

  Dla efektywnego urzeczywistnienia swych celów fundacja może połączyć się z inną fundacją

  § 38

  Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się w istotnym zakresie cel fundacji

  § 39

  Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek zarządu

  § 40

   

  1. W przypadku śmierci Fundatora, jego kompetencje określone w niniejszym statucie realizuje z zastrzeżeniem ust. 2 Rada Fundacji. W takim przypadku decyzje Rady będą podejmowane bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w tym przy obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady.
  2. W sytuacji opisanej w ust. 1 wakujące miejsca w Radzie Fundacji są uzupełniane przez członków Rady w drodze kooptacji. Decyzję o dokooptowaniu nowego członka Rady podejmują jednomyślnie w głosowaniu tajnym dotychczasowi członkowie Rady.

  § 41

  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku

  § 42

  Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek zarządu

  § 43

  Majątek pozostały po likwidacji fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.